http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

W Dzienniku Ustaw ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 30 paździiernika 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
Czytaj Obwieszczenie...

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

   

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
      • załącznik nr 1
      • załącznik nr 3
      • załącznik nr 4

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawiarających te środki lub substancje

   

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porzez nocnej nie pobiera się opłaty

 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza

 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej

 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną

 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece

 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu "prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu

 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

 30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 31. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia

 34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

 35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

 36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia

 37. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej

 38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

  Dz.U. z 2007 nr 24 poz. 153 - tekst rozporządzenia

 39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera 

 40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego

 41. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych

 42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

 43. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

  Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 - tekst rozporządzenia
  Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728 - zmiana

 44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

  Dz.U. 2008 nr 3 poz. 13 - tekst rozporządzenia
  Dz.U. 2010 nr 110 poz. 727 - zmiana

 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
 46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami