http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

Realizacja recepty papierowej. Szczegóły...
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji recepty
papierowej i Dokumentu Realizacji Recepty (DRR). Pytania i odpowiedzi...

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który wejdzie w życie 1 stycznia 2019r. Czytaj projekt...

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Plik do pobrania http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

Czytaj pismo ...

Czytaj Obwieszczenie...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie substancji psychotropowych.
Rozporządzenie...

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z 16 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia
Urządowego Wykazu Produktów Leczniczych.  Pobierz Wykaz...

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie. Czytaj szczegóły...

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
(Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach,
określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
(Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać
na dotychczasowych zasadach
.   Czytaj szczegóły...

W dniu 18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).   Rozp.MZ...
W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept
może następować na dotychczasowych zasadach. Czytaj szczegóły...

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę
procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.  Czytaj szczegóły...

Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018r. projekt tzw. małej nowelizacji prawa farmaceutycznego.
Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych.
Czytaj szczegóły...

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).
Czytaj Rozporządzenie...
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny
po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4.
Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku,
okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby,
które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu
( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone). Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach
( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 14 marca 2018ruku.
Czytaj projekt...

Ministerstwo Zdrowia przypomina o konieczności zakładania kont i podłaczania podmiotów raportujących
do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Czytaj Pismo MZ...

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi w sprawie doprecyzowania niektórych stwierdzeń
dotyczących sposobu realizacji recept. Czytaj Pismo MZ...

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2018-01-01 Wykaz...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi z dnia 20 grudnia 2017 roku. Czytaj komunikat...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 14 listopada 2017r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpopolitej Polskiej na 15 listopada 2017r. Czytaj Obwieszczenie...