http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

plakat Istebna 2019

 

 Poznaj szczegóły...

Wszelkie nformacje dostępne jest również na stronach organizatorów tj.: Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach  https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7692

Informujemy,Ze zgodnie z uchwałą Nr 33/1018 Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 19 grudnia 2018r.
składki członkowskie od 1 stycznia 2019r. wynoszą miesięcznie od:
l) członka wykonującego zawód farmaceuty: 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),

2) członka, który złożył oświadczenie o jakim mowa w §5, niewykonującego zawodu farmaceuty przez okres
powyżej 30 (trzydziestu) dni:  25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) przez okres faktycznego niewykonywania
zawodu powyżej 30 dni.

3)członka wykonującego zawód farmaceuty zatrudnionego w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej lub
w Narodowym Funduszu Zdrowia:  30,- zł (trzydzieści złotych).   Uchwała Nr 33/2018...

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z realizacją recept pełnopłatnych wystawianych przez gabinety lekarskie, na których nie ma numeru recepty informujemy, że takie recepty
mogą być realizowane przez apteki.
Danymi wymaganymi do DRR są: PESEL Pacjenta i NPWZ osoby wystawiającej .
Numer recepty wpisujemy (jeśli go nadano), a REGON (jeśli jest).
Zobacz opracowanie: http://ooia.pl/…/najwazniejsze-informacje-w-sprawie-realiza…

WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW SERIALIZOWANYCH OD 9 LUTEGO 2019
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków - Fundacja KOWAL,
realizując postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE oraz
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, podjęła się obowiązku utworzenia w Polsce
Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (...)
Ceryfikacja szczegółowe kroki...

Praca specjalizacyna: Farmacja apteczna
Autor mgr farm. Agnieszka Walasek
Temat: " Aspiryna - lek powszechnie stosowany wczoraj i dziś"
Praca specjalizacyjna...

Praca specjalizacyna: Farmacja apteczna
Autor mgr farm. Kiinga Piątek
Temat: " Interakcje substancji leczniczych ze składnikami pożywienia"
Praca specjalizacyjna...

Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka;
Przewodniki farmaceutyczne.
Jest to własna inicjatywa jednego z naszych kolegów, który na podstawie ankiet zbieranych
podczas spotkań farmaceutów będzie opracowywał zagadnienia dotyczące
różnych schorzeń i ich terapii.  Pierwszy temat; Depresja.
Zachęcamy do lektury www.koia.kielce.pl / zakładka boczna Przewodniki farmaceutyczne.

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację dotyczącą zmian w systemach informatycznych, jakie pojawią się w 2019 roku.
Komunikat przygotowała Naczelna Izba Aptekarska:

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach

Zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia:
4a. Apteki są̨ obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się̨ do tego systemu, nie później niż̇ do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2018 roku wszystkie apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne powinny założyć konto na platformie P1 do realizacji recepty elektronicznej co wypełni obowiązek zgłoszenia gotowości. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki podłączone do Systemu P1 zobowiązane są do generowanie nowego dokumentu taksacji tzw. Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) dla wszystkich recept, zarówno w postaci papierowej jaki i elektronicznej. Dane jakie muszą być zawarte w DRR określone są w § 5 rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.
Przypominamy, że do zakładania konta na P1 oraz do realizacji recepty elektronicznej nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.

9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej opublikowanymi w dniu 9 lutego 2016 r., obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków wchodzi z dniem 9 lutego 2019 roku.

1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 20 lipca 2018 r. przesunęła obowiązek raportowania do ZSMOPL na dzień 1 kwietnia 2019 roku. Przypominamy, że do zakładania konta na Platformie P2, która obsługuje ZSMOPL oraz do autoryzacji raportów wysyłanych do systemu nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.


Zwracamy szczególną uwagę na konieczność rejestracji apteki na portalu P1.

Bez rejestracji (zgłoszenia gotowości) niemożliwa będzie realizacja recept - nawet papierowych - po dniu 31.12.2018!

Rejestracji można dokonać tu: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek

 

Zgodnie z art.56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia apteki
są zobowiązane do zgłoszenia do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia
swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.
W związku z powyższym, sugeruję i zachęcam Kierowników Aptek by jak najszybciej rozpoczęli
proces podłączania do Systemu P1. Jednocześnie proponuję, żeby przebrnąć przez procedurę
składania wniosku do końca października a później w dogodnym terminie w listopadzie
odbędzie się szkolenie z realizacji z e-recepty.

Wykonanie tej procedury jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018 r. w sprawie recept; od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych
będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego
Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Proszę zapoznać się z komunikatem CSIOZ dotyczącego podłączenia do Systemu P1.
Film instruktażowy pokazujący krok po kroku jak wypełnić i złożyć wniosek o dostęp apteki do Systemu P1 znajduje się: https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C

Więcej informacji wkrótce…
                                                                                                            Prezes KORA
                                                                                                            Robert Gocał

Obecnie w rozdziale pt. ,,Leki sporządzane w aptece” znajdującym się w Monografiach narodowych
w Farmakopei Polskiej XI, tom 3, str. 4393, znajdziemy informacje na temat okresu przydatności do użycia
leków recepturowych. ,,Monografia ta jest publikowana w celach informacyjnych”.
Czytaj więcej...

Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii - do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez
Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.   Regulamin...
fotofarm A4 2018

Monitoring w aptece może być tylko wizyjny. Czytaj szczegóły...

Przepisy ogólnego Rozoprządzenia o ochronie danych RODO a obowiązki aptek ogólnodostępnych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wybrane zagadnienia...

 

Na Posiedzeniu Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 8 lutego 2018 roku
przyjęto Uchwałę Nr 16/2018 w sprawie Składek Członkowskich.  Czytaj Uchwałę...

Z przyjemnością informujemy, że Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie OC farmaceuty, który został wdrożony pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie KOIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem.
Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez KOIA w ramach opłaconych składek członkowskich.
Biuro Izby co miesiąc przesyła do Ubezpieczyciela imienną listę osób objętych polisą.
W związku z powyższym należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
-wydanie leku innego niż zamówiony, 
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych, 
- wydanie leku zepsutego, sfałszowanego, pod warunkiem że wykrycie tego nie było możliwe,
- szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa,
- wydanie leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
- wydanie leku na bazie sfałszowanej recepty, o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu.
Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce
 – STU Ergo Hestia SA. Szczegóły ubezpieczenia...

 

Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska mając na uwadze zagwarantowanie, aby osoba pełniąca funkcję kierownika apteki posiadała niezbędną wiedzę do pracy w aptece oraz umiejętności wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewniła prawidłowe kierowanie apteką, ustaliła iż w trakcie obliczania stażu kandydata na stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej KORA oraz Prezydium KORA będą kierowały się wytycznymi zawartymi w stanowisku Nr VII/ 1 / 2017 wydanym przez Naczelną Radę Aptekarską
z dnia 23 maja 2017 roku, którego treść przedstawia się następująco: Czytaj stanowisko
Dokumenty wymagane do wydania opinii dla kandydatów na stanowisko kierownika apteki można pobrać
z zakładki Dokumenty do pobrania

W/w procedura obowiązuje od 1 Listopada 2017 roku.

Dla ułatwienia można skorzystać z kalkulatora obliczania przebiegu czasu pracy dla kandydata na kierownika apteki
Przejdź do kalkulatora...

 

koia ulotka FB Koleżanki, Koledzy, Członkowie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej…

W odpowiedzi na Wasze zainteresowanie kartą sportowo-rekreacyjną zapewniającą dostęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski informujemy, że KOIA rozpoczęła współpracę umożliwiającą Członkom Izby korzystanie z kart FitProfit i FitSport.

Informacje o obiektach sportowych, które uczestniczą w Programie Sportowym oraz o dostępności do oferty tych obiektów znajdziecie pod adresem: http://www.fitprofit.pl/

          Na adresy e-mailowe członków KOIA, którzy je podali, została wysłana ulotka informacyjna oraz instrukcja – procedura dokonywania zgłoszeń i wpłat do Programu.

          Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiej informacji, a jesteście zainteresowani przystąpieniem do Programu Sportowego to proszę o przesłanie zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Po weryfikacji otrzymacie zwrotnie pełną informację o procedurze dokonywania zgłoszeń i wpłat. W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer tel. (041) 366 17 73

Wykaz Partnerów i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów Kart znajduje się na stronie internetowej odpowiednio dla:

 Programu FitProfit (Program FP) - www.fitprofit.pl/obiekty 

 Programu FitSport (Program FS) - www.kartafitsport.pl/obiekty.

                                                                                    ze sportowym pozdrowieniem
                                                                                    Robert Gocał

 

Stanowisko Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie stażu pracy w aptece, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Stanowisko KORA...
Stanowisko będzie obowiązywało od dnia 1 września 2017 roku.
W najbliższym czasie zostanie opublikowany wykaz dokumentów jakie będzie trzeba złożyć starając się o wydanie rękojmi należytego kierownia apteką/hurtownią/działem farmacji.

Informujemy, że w menu bocznym na stronie internetowej KOIA zamieściliśmy logotyp EZDROWIE P2, który po kliknięciu przekierowuje na Platformę Rejestrów Medycznych gdzie zgromadzone są wszystkie rejestry funkcjonujące w ochronie zdrowia, m.in. Rejestr Aptek, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Surowców Farmaceutycznych i inne.